Allmänna tävlingsvillkor

Status
Ej öppen för ytterligare svar.

MNnielsen

CM
Forumpersonal
Community Manager
Allmänna tävlingsvillkor
Spelforum

Art. 1 Tävlingsarrangör
Arrangör för Tävlingen är uteslutande InnoGames GmbH (”InnoGames”), Friesenstraße 13, 20097 Hamburg, Tyskland, registerdomstol: Amtsgericht Hamburg, registernummer: HRB 108973.

Art. 2 Behörighet att delta
1. Behörigheten att delta i tävlingen förbehålls utselutande personer (med undantag av invånare i provinsen Quebec i Kanada, Kuba, Iran, Syrien, Nordkorea, Brasilien, Italien, Myanmar (tidigare Burma) och Sudan och alla andra jurisdiktioner där tävlingen skulle vara förbjuden enligt tillämplig lag), som har en existerande internetanslutning och som – beroende på Tävlingens krav – utför en handling som kan tolkas som en avsiktsförklaring att delta i Tävlingen och som uppfyller de angivna kraven för deltagande inom deltagandeperioden, så som beskrivs i artikel 2 (5) (”Deltagare”*).
2. Minderåriga som är under 16 år är uteslutna från deltagandet. Ingen vinst kommer att tilldelas minderåriga som är under 16 år. På InnoGames begäran kan deltagaren krävas på att tillhandahålla bevis för deltagarens ålder.
3. InnoGames anställda, dess dotterbolag, ombud, entreprenörer, icke avlönade promotorer och deras närmaste familjemedlemmar samt anställda hos samarbetspartners som är eller har varit inblandade i utvecklingen eller genomförandet av Tävlingen är uteslutna från att delta i Tävlingen.
4. Det är endast möjligt att delta online om inget annat anges tydligt. Det är inte möjligt att delta via telefon (fast telefoni, mobiltelefon, textmeddelande) eller via e-post eller post. Kostnaderna för användningen av internet beror på deltagarens kontrakt med sin internetleverantör. InnoGames har ingen kontroll över detta. I övrigt är deltagandet kostnadsfritt och oberoende av köp av varor eller användning av betalda tjänster, om inget annat tydligt anges.
5. En person får på automatiskt vis delta i Tävlingen om ovannämnda villkor för deltagande uppfylls och personen utför en åtgärd som kan – av InnoGames ombud, beroende på tävlingens krav – tolkas som en avsiktsförklaring att delta i Tävlingen. Deltagandet måste ske under den specifika deltagandeperioden som anges i Tävlingens informationsmeddelande.
6. Fler än ett deltagande per person är otillåtet och innebär uteslutning från Tävlingen.
7. För att få delta i Tävlingen är det absolut nödvändigt att alla personuppgifter är sanna. I annat fall kan den berörda personen uteslutas från deltagande i enlighet med artikel 7. Deltagaren hålls ansvarig för deltagarinformationens giltighet, i synnerhet, men inte slutgiltigt, när det gäller deltagarens spelarnamn (”smeknamn”) och ålder.
8. Individer som försökt delta efter deltagandeperiodens slut kommer inte att tas i beaktande.

Art. 3 Fastställande av vinnare och notifiering.
1. En enda vinnare utses om inget annat uppges.
2. Om Tävlingen har särskilda vinstkrav, måste deltagarna uppfylla dem för att kunna utses till vinnare och för att ta få vinsten (det kan till exempel krävas rätt svar på en fråga eller att en uppgift ska lösas korrekt).
3. Om inget annat uppges i Tävlingens informationsmeddelande, dras vinnaren slumpvist från gruppen med valbara deltagare.
4. Om det blir oavgjort mellan två eller fler deltagare och om inget annat uppges i Tävlingens informationsmeddelande, lottas vinnaren slumpvist.
5. Vinnaren meddelas offentligt genom att tagga deltagarens spelarnamn med vilken vinnaren har deltagit eller privat via direktmeddelande i forumet eller via biljettsystemet som genererar en notifiering i spelet.
6. Vinnaren tillkännages utan någon garanti för att informationen är korrekt.

Art. 4 Vinster och förfarande
1. Vinsterna är icke-kontantvinster om inget annat uppges. Varje vinnare vinner endast en vinst om inget annat uppges.
2. Vinnaren kan endast få priset insatt på sitt huvudkonto med samma kontonamn med vilket han eller hon deltog i Tävlingen om inte annat anges. Om Tävlingen är begränsad till en specifik spelvärld eller specifika spelvärldar, kan vinsten endast tas emot på respektive värld eller världar om inget annat uppges. I de fall där deltagarna tydligt uppmanas att tillhandahålla en specifik spelvärld dit de vill ha vinsten och när de inte lämnar sådan information har InnoGames rätt att tilldela vinsten i en av vinnarnas spelvärldar efter eget godtycke.
3. Om ovannämnda vinst inte längre är tillgänglig (till exempel – men inte begränsat till – vid leveransproblem, byte av modell, säsongsvaror etc.), får vinnaren en ersättningsvinst som motsvarar ungefär samma värde.
4. Ett materiellt pris skickas av InnoGames eller en tredje part med instruktioner från InnoGames, med hjälp av en speditör, pakettjänst eller post, till den postadress som ska anges av vinnaren efter att meddelandet om vinsten har publicerats. Postadressen och, vid behov, telefonnumret kommer att begäras inom ramen för leverans av priset. Leverans sker gratis i Förbundsrepubliken Tyskland till den postadress som ska anges av vinnaren. Eventuella transportkostnader, skatter och tullavgifter utöver detta är respektive vinnares ansvar. Leveransen sker vanligtvis måndag till fredag från 08.00 till 18.00. Kostnad för eventuella återleveranser är respektive vinnares ansvar.
5. Vinster är varken överlåtbara eller utbytbara om inget annat uppges. Det är inte möjligt att betala ut vinsten i kontanter.
6. Vinnaren fastställs och meddelas, och vinsten delas ut inom en månad efter det att deltagandeperioden avslutats såvida inte processen försenas på grund av de skäl som nämns i artikel 5, artikel 7 och artikel 8 eller om inget annat uppges.

Art. 5 Upphörande av vinsten
1. Om det inte är möjligt att ge en vinst till en fastställd vinnare på grund av att notifiering om vinsten och/eller att leverans av vinsten misslyckas på grund av vinnarens fel, och den kan inte heller ges retroaktivt inom en månad efter slutet av utdelningsperioden av priset, upphör anspråket på vinsten.
2. Om vinnaren vägrar att godkänna vinsten, upphör anspråket på vinsten. Detsamma gäller om det finns skäl för att utesluta respektive vinnare (till exempel i enlighet med artikel 7). Efter att den period som nämns i artikel 5.1 har utgått, utses en ersättningsvinnare enligt samma procedur.

Artikel 6 Användarrättigheter, lansering och ansvar
1. Om kreativa bidrag skickas in som en del av tävlingen (till exempel foton, videor eller berättelser) gäller följande:
1.1. InnoGames har inte skyldighet att kontrollera innehållet från deltagaren (till exempel bilder) för potentiella överträdelser av tredje parts rättigheter. InnoGames har däremot rätt att avvisa innehåll om det är olagligt eller strider mot allmän anständighet enligt en korrekt bedömning. Genom att ladda upp innehåll, i synnerhet bilder, förklarar deltagaren att innehållet är fritt från tredje parts rättigheter, dvs. att innehållet antingen härrör från dem eller att de har fått samtycke från författarna såväl som de personer som visas i bilder och videor och att de är minst 16 år gamla. Deltagaren håller InnoGames skadelös från alla anspråk från tredje part som kan uppstå på grund av det tillhandahållna innehållet. De samtycker till att stödja InnoGames på alla rimliga sätt för att försvara dessa anspråk.

1.2. Deltagaren samtycker till att deras bidrag får användas, spridas och på annat sätt göras offentligt tillgängliga för tredje parter av InnoGames i online- och offlinemedia (till exempel i tryck) och av alla andra kända användningsmetoder i samband med Tävlingen och framställningen, bearbetning och presentation av deltagarens bidrag. InnoGames har för dessa ändamål även tillåtelse att redigera posterna och – om nödvändigt – bevilja tredjeparts nyttjanderätter till dem. Beviljandet av användarrättigheter inkluderar möjligheten att göra fotomaterialet tillgängligt för hämtning av tredje part i onlineområdet och att arkivera bilderna. Rättigheterna ska beviljas utan kostnad och utan några begränsningar vad gäller territorium, innehåll eller tid.

1.3. Deltagaren avstår från rätten att benämnas som skapare enligt avsnitt 13 i den tyska upphovsrättslagen (UrhG), om tillämpligt, och att deltagarens namn nämns i sin helhet i samband med bidraget.Art. 7 Uteslutning från deltagande i Tävlingen
1. InnoGames förbehåller sig rätten att utesluta personer från att delta i Tävlingen av särskilda skäl i följande fall:
1.1. Minimiåldern är inte uppnådd eller inte kan bevisas på InnoGames begäran.
1.2. Dessa deltagarvillkor bryts.
1.3. InnoGames allmänna villkor för Tävling som godkänts av deltagaren bryts.
1.4. Spelreglerna som Tävlingen använder bryts.
1.5. Forumreglerna för spelets språkversion som Tävlingen använder bryts.
1.6. Falska personuppgifter används.
1.7. Fler än ett deltagande per person används.
1.8. Om en person förhindrar eller hindrar Tävlingen från att genomföras på ett korrekt sätt, till exempel genom att störa deltagandeprocessen, spelet och/eller parterna, och/eller försöker sådant och/eller på annat sätt försöker påverka tävlingen på ett orättvist sätt, speciellt genom att störa eller hota InnoGames anställda eller ombud eller vara till olägenhet för dem eller störa InnoGames programvara eller andra deltagare.
2. I den mån förbehålls rätten att tillämpa ytterligare sanktioner och vidta ytterligare åtgärder (skadeersättning, åtal). Om det bedöms lämpligt kan en vinst dras tillbaka i efterhand och i sådana fall krävas tillbaka.

Art. 8 Förtida avslutning av Tävlingen
1. InnoGames förbehåller sig rätten att ändra, avbryta eller avsluta Tävlingen när som helst, av tekniska skäl, utan föregående meddelande och utan att ange skäl. Det senare ska särskilt gälla i de fall där det inte går att garantera att tävlingen genomförs på ett korrekt sätt av tekniska skäl (till exempel virus i datorsystemet, manipulation eller fel i hårdvaran och/eller programvaran) eller juridiska skäl. Det åligger InnoGames att ensam avgöra om det går att fortsätta tävlingen i en modifierad form eller om det är nödvändigt att avbryta den eller avsluta den i förtid.
2. Om en modifiering eller avslutning orsakas av deltagarens uppförande förbehåller sig InnoGames rätten att kräva att personen i fråga ersätter InnoGames för den skada som orsakats.

Art. 9 Datasekretess
1. Deltagaren förklarar uttryckligen deltagarens samtycke till att InnoGames sparar, bearbetar och använder de uppgifter som krävs för deltagande i Tävlingen (till exempel användarnamn och information som deltagaren har gett under Tävlingen) och de uppgifter som krävs för att dela ut vinster (till exempel förnamn, efternamn, ålder, postadress, telefonnummer, e-postadress) under Tävlingen och den tid det tar att dela ut vinster. Uppgifterna hanteras i huvudsak med strikt konfidentialitet och skickas inte vidare till tredje part såvida det inte är nödvändigt för att Tävlingen ska kunna genomföras, till exempel för att vinsten ska levereras av en speditör eller pakettjänst eller via post. Deltagaren har rätt att, när som helst, återkalla sitt samtycke till att deltagarens personliga information lagras genom att skicka ett meddelande till cm_privacy@innogames.com och därmed dra sig ur deltagandet i Tävlingen.
2. InnoGames åtar sig att följa de lagstadgade dataskyddsreglerna.
3. Mer information finns i InnoGames datasekretesspolicy: https://legal.innogames.com/portal/se/privacy

Art. 10 Skadeståndsansvar
1. InnoGames är i princip otvetydigt fritt från allt ansvar utom i följande fall:
2. InnoGames är skyldiga till skadestånd och ersättning av meningslösa utgifter (”Anspråk på skadestånd”) på grund av brott mot avtalsenliga eller icke-avtalsenliga förpliktelser endast i fall
2.1. av avsiktlig uppsåt eller grov vårdslöshet;
2.2. av vårdslöshet eller avsiktlig skada mot liv, kropp eller hälsa;
2.3. av avsiktlig uppsåt eller avsiktligt brott mot viktiga avtalsförpliktelser; viktiga avtalsförpliktelser är de som gör det möjligt att fullgöra detta avtal i första hand och efterlevnad av dessa som deltagaren vanligtvis kan förlita sig på;
2.4. där InnoGames åtagit sig en uttrycklig garanti för skick och kvalitet;
2.5. baserat på obligatoriskt ansvar enligt produktansvarslagen samt i tillämpningsområdet för § 44a TKG (tysk telekommunikationslag);
2.6. baserat på annat obligatoriskt ansvar.
3. Anspråk på skadestånd för brott mot viktiga avtalsförpliktelser är begränsade till skador som är typiska och förutsebara för avtal, såvida fallet inte är uppsåtlig avsikt eller grov vårdslöshet, eller avsiktlig skada mot liv, kropp eller hälsa, eller från uttrycklig garanti för skick och kvalitet, eller från produktansvar.
4. De ovannämnda ansvarsbegränsningarna gäller också personligt ansvar från InnoGames anställda, aktieägare, representanter, organ och deras medlemmar, community managers, moderatorer, promotorer och ställföreträdare.
5. Ovanstående ansvarsbegränsning ska särskilt gälla för förluster orsakade av fel, förseningar eller avbrott i överföringen av data etc., i händelse av störningar i teknisk utrustning eller tjänsten, felaktigt innehåll, förlust eller radering av data och virus.

Art. 11 Diverse bestämmelser
1. Med undantag av rättsliga åtgärder.
2. Om en tvist skulle uppstå mellan deltagaren och InnoGames, ber vi er att först kontakta InnoGames direkt för att hitta en lösning. Alla tävlingar organiseras av InnoGames och deltagaren samtycker till att alla tvister ska regleras av Förbundsrepubliken Tysklands lagar, utan hänsyn tagen till eventuella konflikter med lagliga bestämmelser. Om deltagaren har ingått avtalet som konsument ska de obligatoriska konsumentskyddsbestämmelserna som gäller i deltagarens hemland också tillämpas, förutsatt att de ger deltagarna ett mer omfattande skydd.
3. Om några enskilda bestämmelser är eller blir ogiltiga ska de återstående villkorens giltighet för deltagande inte påverkas av detta.

Art. 12 Kontakt
Om du har några frågor angående Tävlingen är du välkommen att kontakta Community Management via de kommunikationskanaler som finns tillgängliga för ditt spel.

Status: April 2021
 
Status
Ej öppen för ytterligare svar.